Zdjęcia z VI edycji Konkursu Fotograficznego organizowanego przez ŚDS Dzienny Ośrodek Wsparcia w Gorlicach z Filią w Bobowej

Informacja o realizacji przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie "Nadzieja" zadań publicznych w 2017 r.

współpracujemy z :

 

Klub Samopomocy „Dialog” :

 

 Realizacja zadania publicznego pod nazwą: „Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób w podeszłym wieku w integracji z dziećmi/młodzieżą – Klubu Samopomocy „Dialog” na podstawie umowy

Nr OR.526.15.2016 zawartej pomiędzy Gminą Biecz reprezentowaną przez Pana Mirosława Wędrychowicza – Burmistrza Biecza, a Stowarzyszeniem na Rzecz Pomocy Rodzinie „Nadzieja”, reprezentowanym przez Panią Iwonę Czeluśniak-Lignar – Prezesa Stowarzyszenia oraz Panią Janinę Śliwę – Skarbnika Stowarzyszenia.
    Termin realizacji zadania od 2 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku (z miesięczną przerwą od 1 do 31 sierpnia 2017 r.)
    Działania prowadzone są w Bieczu, Sitnicy, Grudnej Kępskiej, Libuszy, Strzeszynie, Głęboka oraz Binarowej i finansowane z środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego – 105 600,00 zł oraz ze środków własnych Gminy Biecz – 26 400,00 zł, łącznie 132 000,00 zł.
    Zadaniem Ośrodka są działania o charakterze samopomocy z akcentem na integrację, wymianę myśli i doświadczeń międzypokoleniowych poprzez:
•    inicjatywy rodzinne, wzmacniające więzi międzypokoleniowe;
•    międzypokoleniową wymianę umiejętności;
•    przekazanie dziedzictwa kulturowego;
•    pracę ze wspomnieniami, lokalną historią, pracę wokół tradycji i obrzędów;
•    kształtowanie określonych zachowań, norm i wartości społecznych;
•    edukacje w obszarze tradycji regionu: zajęcia kulinarne, plastyczne, krawieckie, rękodzieło     artystyczne;
•    działania wokół nowych technologii;
•    zajęcia relaksacyjno – integracyjne;
•    rozwijanie wspólnych pasji i zainteresowań;
•    zajęcia profilaktyczne – z zakresu zdrowego trybu życia oraz wiedzy na temat uzależnień.

 

Środowiskowy Dom Samopomocy:
    
Realizacja zadania publicznego pod nazwą: „Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – Środowiskowego Domu Samopomocy Typu B i C w Bieczu z filia w Gorlicach, łącznie dla 30 osób” na podstawie umowy Nr OR.526.18.2016 zawartej pomiędzy Gminą Biecz reprezentowaną przez Pana Mirosława Wędrychowicza – Burmistrza Biecza, a Stowarzyszeniem na Rzecz Pomocy Rodzinie „Nadzieja”, reprezentowanym przez Panią – Iwonę Czeluśniak - Lignar – Prezesa Stowarzyszenia oraz Panią Janinę Śliwę – Skarbnika Stowarzyszenia.
Termin realizacji zadania od 16 grudnia 2016 roku do 31 grudnia 2017 roku.
Środki finansowe na realizację zadania stanowią dotację Wojewody Małopolskiego i wynoszą:
•    w 2016 roku  19 634,00 zł;
•    w 2017 roku 456 480,00 zł.
    


Klub Samopomocy „Radosny uśmiech”:

 

 Umowa na powierzenie realizacji zadania pn. „Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób starszych w integracji z dziećmi/młodzieżą – Klubu Samopomocy „Radosny uśmiech”  w Gminie Lipinki.
Kwota na realizację zadania:  13.000,00zł Gmina Lipinki, 64.840,00zł środki Wojewody Małopolskiego.


Dzienny Ośrodek Wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy:


 Umowa z Powiatem  Gorlickim o wsparcie realizacji zadania publicznego pn: "Prowadzenie w okresie od 01.01.2017 -31.12.2017 Dziennego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – Środowiskowego Domu Samopomocy w Gorlicach, ul. Miachalusa 18 z filią w Bobowej, ul. Węgierska 28, łącznie dla 65 uczestników."
Kwota na  realizację zadania:  989.040,00zł – dotacja celowa z budżetu Wojewody Małopolskiego.

 

Zapraszamy na stronę internetową dow.gorlice.pl


Warsztat Terapii Zajęciowej:


Warsztat Terapii Zajęciowej  jest placówką pobytu dziennego przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Biecz. Warsztat Terapii Zajęciowej realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, które odbywały się od pn – pt w godz. od 8.00 – 15.00 w pięcioosobowych grupach w pracowniach: gospodarstwa domowego, plastycznej, ceramicznej, komputerowej, haftu i szycia zgodnie z tygodniowymi planami pracy poszczególnych pracowni. Placówka liczy 25 uczestników z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
Umowa w sprawie dofinansowania  w roku 2017 kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bieczu, ul. Parkowa 1 zawarta pomiędzy: Powiatem Gorlickim reprezentowanym przez Starostę Gorlickiego – Karola Górskiego oraz Wicestarostę Gorlickiego- Jerzego Nalepkę, a Stowarzyszeniem na Rzecz Pomocy Rodzinie „Nadzieja” w Bieczu z siedzibą 38-340 Biecz, ul. K. Wielkiego 31 reprezentowanym przez Prezesa Stowarzyszenia –Iwonę Czeluśniak –Lignar oraz Skarbnika Stowarzyszenia –Janinę Śliwę.  Na rok 2017 dofinasowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bieczu wynosi  444.350,00 zł, z czego Powiat dofinansuje ze środków PFRON koszty działalności Warsztatu w kwocie 399.900,00 zł, nie więcej jednak niż 90% faktycznie poniesionych kosztów
Termin realizacja zadania od 01.01.2017r do 31.12.2017r.
 
Środowiskowa Świetlica „ GNIAZDO”:


 Umowa Nr OR.8030.1.2016 o realizację zadania publicznego pod nazwa „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie świetlicy na terenie Gminy Biecz, dla dzieci i młodzieży szkolnej, w szczególności z rodzin najuboższych, zagrożonych uzależnieniami w tym alkoholizmem i narkomanią” zawarta pomiędzy Gmina Biecz z siedzibą ul. Rynek 1, reprezentowaną przez P. Mirosława Wędrychowicza,

a Stowarzyszeniem na Rzecz Pomocy Rodziny „Nadzieja” z siedzibą w Bieczu ul. K. Wielkiego 31 reprezentowanym przez P. Iwonę Czelusniak –Lignar- Prezesa Stowarzyszenia i P. Janinę Śliwę- Skarbnika Stowarzyszenia.Termin realizacji zadania publicznego ustala się od 02.02.2017r. do 31.12.2017r. Na rok 2017 dofinasowanie kosztów działalności Środowiskowej Świetlicy „ GNIAZDO”  wynosi 72.000,00 zł
Celem Środowiskowej Świetlicy „ GNIAZDO”  jest opieka nad dziećmi z terenu Gminy Biecz, pomoc w nauce, organizacja czasu wolnego, rozwijanie zainteresowań oraz współpraca z domem rodzinnym wychowanków. Tworzenie płaszczyzny współpracy z instytucjami uczestniczącymi w procesie wychowania . Wskazanie właściwych form wypoczynku w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych latem i zimą. Wszechstronny rozwój dziecka w procesie jego wychowania i kształtowania osobowości.

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie "Nadzieja"

ul. Kazimierza Wielkiego 31

38-340 Biecz

 

 

 

stowarzyszenie_nadzieja@op.pl

 

 

 

           +48 693 365 801

Twój e-mail
Treść wiadomości
wyślij
wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Przycisk