Zdjęcia z VI edycji Konkursu Fotograficznego organizowanego przez ŚDS Dzienny Ośrodek Wsparcia w Gorlicach z Filią w Bobowej

 O Stowarzyszeniu :

współpracujemy z :

 

 

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie „Nadzieja” w Bieczu zostało utworzone 12 sierpnia 1999 roku. Status Organizacji Pożytku Publicznego posiada od dnia 22 listopada 2004 roku. Początkowo Stowarzyszenie swoją działalnością statutową obejmowało powiat gorlicki. Obecnie na podstawie porozumień obejmuje wsparciem również osoby z tereny powiatu nowosądeckiego i tarnowskiego.

 

Celem Stowarzyszenia jest rozwijanie, popularyzowanie i prowadzenie praktycznej działalności z dbałością o to, by działania te służyły ludziom pomocą w życiu i w zachowaniu zdrowia.

Stowarzyszenie prowadzi szeroko pojętą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, psychicznie chorych, realizując zadania w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, działalności profilaktycznej, opiekuńczo – wychowawczej, terapeutycznej.

 

Najważniejszymi osiągnięciami Stowarzyszenia jest prowadzenie od początku działalności organizacji  Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej „Gniazdo”  dla dzieci i młodzieży w wieku 6-16 lat na terenie Gminy Biecz. Łącznie opieką objętych jest ok. 160 dzieci.

 

Od października 2003 r. Stowarzyszenie prowadzi  Dzienny Ośrodek  Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Gorlicach,  a od grudnia 2004 r. również  Filię Dziennego Ośrodka Wsparcia w Bobowej. Łącznie z terapii w obu placówkach DOW korzysta 65 osób, którzy objęci są programem wspierająco-aktywizującym służącym wyposażeniu chorego z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną w umiejętności fizyczne, intelektualne i emocjonalne potrzebne do życia, uczenia się i pracy w społeczności.

 

Kolejnym działaniem realizowanym przez Stowarzyszenie jest prowadzenie
od grudnia 2006 r.  Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bieczu  dla 25 podopiecznych niepełnosprawnych intelektualnie.  Placówka  stwarza osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do podjęcia pracy, możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

 

Należy również wspomnieć o działalności  Integracyjnego Klubu Sportowego „Królewski Biecz”,  który działał przy Stowarzyszeniu w latach 2008-2011.

 

W listopadzie 2011 r. przy Stowarzyszeniu został utworzony Klub Integracji Społecznej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, jako efekt realizowanego w latach 2010-2011 projektu “Możemy więcej II.” Program reintegracji społecznej i zawodowej w powiatach: dąbrowskim, gorlickim i tarnowskim.

 

Od kwietnia 2013 r. Stowarzyszenie poszerzyło swoje działania o prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych w Integracji z Młodzieżą – Klub Samopomocy „Dialog” początkowo w czterech , a od lutego 2014 r. w sześciu miejscowościach na terenie Gminy Biecz oraz  Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych w Integracji z Młodzieżą – Klub Samopomocy „Radosny Uśmiech”  w dwóch miejscowościach w Gminie Lipinki (od maja 2013 r.). Celem ośrodków jest prowadzenie działań o charakterze samopomocowym w oparciu o międzypokoleniowy dialog w obszarze wymiany wiedzy, umiejętności i wartości, a także łamanie stereotypów na temat osób starszych – narzekających, biednych, schorowanych oraz młodych – aroganckich, niewychowanych, niedouczonych. Na zajęcia integracji międzypokoleniowej uczęszcza łącznie w Gminie Biecz i Gminie Lipinki 160 osób (80 starszych i 80 dzieci/młodzieży).

 

Od 16 grudnia 2016 r. funkcjonuje Środowiskowy Domy Samopomocy.   Siedziba domu mieści się w Bieczu przy ulicy Parkowej 1, oraz w filii w Gorlicach przy ulicy Wyszyńskiego 18.

Środowiskowy Dom Samopomocy jest ośrodkiem przeznaczonym dla mieszkańców Gminy Biecz i Miasta Gorlice i jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 16.00.

Dom jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób z upośledzeniem umysłowym oraz z zaburzeniami czynności psychicznych. W zajęciach uczestniczy obecnie 30 osób.

 

Na prowadzenie ww. zadań Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie “Nadzieja” pozyskuje środki z budżetu państwa, z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, ze środków państwowych funduszy celowych oraz ze środków europejskich. W 2015 r. łączna kwota dotacji na prowadzenie zadań Stowarzyszenia wynosiła 1.424.533,50 zł. Dodatkowo na prowadzenie działalności Stowarzyszenie przeznacza środki własne pochodzące z działalności odpłatnej pożytku publicznego, ze składek członkowskich, z darowizn, z wpłat 1% odpisu podatku.

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie "Nadzieja"

ul. Kazimierza Wielkiego 31

38-340 Biecz

 

 

 

stowarzyszenie_nadzieja@op.pl

 

 

 

           +48 693 365 801

Twój e-mail
Treść wiadomości
wyślij
wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Przycisk