ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO REHABILITACJI ZAWODOWEJ

I SPOŁECZNEJ

 

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym ze środków PRFON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego.

 

Projekt był realizowany w okresie od 23 lipca 2012 r. do 31 października 2012 r. na terenie powiatu gorlickiego i nowosądeckiego.

 

Celem realizacji zadania było organizowanie wsparcia, integracji oraz innych świadczeń dla osób, które z powodu niepełnosprawności mają poważne problemy w funkcjonowaniu w życiu codziennym. Były to działania  zmierzające do poprawy społecznego funkcjonowania
i lepszej komunikacji, służące usamodzielnianiu osób oraz integracji z innymi osobami niepełnosprawnymi jak też zdrowymi.

 

Cele te realizowane były  przede wszystkim poprzez następujące działania:

– zajęcia edukacyjne „Podróże kulinarne” po Pogórzu i Sądecczyźnie – zapoznanie z grupami etnicznymi regionu, kulturą, przygotowanie potraw regionalnych;

–  integracyjny wyjazd do Wysowej połączony z warsztatami muzycznymi;

– wyjazd uczestników ze Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Gniazdo ze Starego Sącza do Skansenu Pogórzańskiego w Szymbarku w powiecie gorlickim;

– wyjazd uczestników Dziennego Ośrodka Wsparcia do Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu w powiecie nowosądeckim;

– zajęcia z rękodzieła – szycie regionalnych pogórzańskich strojów ludowych;

– przygotowanie, nagranie oraz wydanie płyty z ludową muzyką z Pogórza i Sądecczyzny pt. „Nie zaginie ludowe śpiewanie”;

– piknik integracyjny dla osób niepełnosprawnych.

 

Działaniami objęto niepełnosprawne osoby dorosłe w tym po przebytych kryzysach psychicznych i upośledzone umysłowo z terenu powiatu gorlickiego i nowosądeckiego w liczbie 40 uczestników Dziennego Ośrodka  Wsparcia w Gorlicach z filią w Bobowej i 20 uczestników ze Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych GNIAZDO ze Starego Sącza.

 

W toku realizacji zadania osiągnięto następujące rezultaty:

– podniesienie umiejętności społecznych osób niepełnosprawnych,

– zwiększenie ich poczucia własnej wartości,

– zmniejszenie poczucia izolacji w środowisku,

– przywrócenie umiejętności samodzielnego życia, spowolnienie tempa choroby,

– zwiększenie więzi w środowisku lokalnym,

– szeroko rozumiana integracja skupiająca osoby  niepełnosprawne,

– podniesienie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych poprzez kultywowanie ludowych tradycji,

– poprawa więzi międzyludzkich poprzez nawiązanie do zanikających dawnych obyczajów ludowych.

 

Prowadzone działania w trakcie realizacji projektu skutkowały dodatkowymi formami wsparcia dla osób niepełnosprawnych żyjących w poczuciu zamknięcia i izolacji, wpływały pozytywnie na poczucie wartości oraz poprawę samooceny. Całe zadanie publiczne przyczyniło się do  rehabilitacji osób niepełnosprawnych, przeciwdziałaniu ich wykluczeniu społecznemu oraz niwelowaniu negatywnych postaw i przesądów w stosunku do osób niepełnosprawnych, które powodują ograniczenie ich uczestnictwa w życiu społecznym, aktywności i pełnieniu różnych ról.

 

Rzeczowym produktem  prowadzonego zadnia jest nagrana płyta
z ludową muzyką z Pogórza i Sądecczyzny pt. „Nie zaginie ludowe śpiewanie” oraz uszyte regionalne stroje ludowe – pogórzańskie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Możemy Więcej 3" Aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców z powiatów: gorlickiego, nowosądeckiego i tarnowskiego.

 

Projekt „Możemy Więcej 3" Aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców  z powiatów; gorlickiego, nowosądeckiego i tarnowskiego realizowany był od marca 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. Liderem projektu była Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie.

 

Celem projektu było zwiększenie poziomu aktywności zawodowej  i społecznej mieszkańców z powiatu gorlickiego, nowosądeckiego  i tarnowskiego. Realizacja projektu przebiegała dwiema ścieżkami. Pierwsza obejmowała wsparcie dla 60 osób mieszkających na terenie powiatów objętych działaniem projektu, niepracujących zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach tej ścieżki 60 uczestników otrzymało wsparcie  w postaci opracowania diagnozy osobowościowej i indywidualnego planu działania w zakresie  rozwoju zawodowego. Wszystkie osoby ukończyły kurs komputerowy ECDL Start oraz kursy zawodowe przygotowujące do podjęcia zatrudnienia. Następnie uczestnicy projektu odbyli 6-miesięczne staże zawodowe, a w efekcie 24 osoby zostały zatrudnione na otwartym rynku pracy.

 

Druga ścieżka dotyczyła opracowania długoterminowej strategii funkcjonowania Klubu Integracji Społecznej, który powstał w grudniu 2011 r.  w rezultacie poprzedniego projektu „Możemy Więcej 2” realizowanego w  latach 2010-2011.

 

 

 

"Rehabilitacja dzieci i młodzieży"

 

Od czerwca 2018 roku Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Rodzinie „Nadzieja” z Biecza wspólnie ze Stowarzyszeniem Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo „ NADZIEJA” z Nowego Sącza realizuje - na podstawie umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - projekt „Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”
Całość projektu opiewa na kwotę 285 560,00 zł i jest dofinansowane w 95 % ze środków PFRON-u. Na realizację zadań przez Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Rodzinie „Nadzieja” jest przeznaczone 98 420,00 zł, w tym 5234,00 zł wkładu własnego. Zajęcia odbywać się będą  się do końca marca 2019 roku.
 
Projekt obejmuje wsparcie terapeutyczne w zakresie:
 
 
• Fizjoterapii
 
 
 
 
 
 
 
• Dogoterapii
 
 
• Hipoterapii
 
 
 
 
• Terapii zajęciowej
 
 
 
 
• Logopedii
 
 
 
 
• Oligofrenopedagogiki
 
 
 
 
 
• Psychologii
 
 
W części projektu objętej działaniem Stowarzyszenia Na Rzecz Pomocy Rodzinie „Nadzieja” bierze udział 22 osoby, dzieci i młodzież z powiatu gorlickiego i nowosądeckiego.

 

 

 

         

 

 

Zdjęcia z VI edycji Konkursu Fotograficznego organizowanego przez ŚDS Dzienny Ośrodek Wsparcia w Gorlicach z Filią w Bobowej

Projekty :

współpracujemy z :

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie "Nadzieja"

ul. Kazimierza Wielkiego 31

38-340 Biecz

 

 

 

stowarzyszenie_nadzieja@op.pl

 

 

 

           +48 693 365 801

Twój e-mail
Treść wiadomości
wyślij
wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Przycisk