Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Rodzinie „Nadzieja”  za 2015 r.

 

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie „Nadzieja”   38-340 Biecz, ul. Kazimierza Wielkiego  31 nr KRS 0000029015 zostało założone  w 1999 r.  Status organizacji pożytku publicznego uzyskało 22.11.2004 r.

 
Skład  Zarządu Stowarzyszenia:
1. Iwona Czeluśniak – Lignar – prezes 
2. Janina Śliwa – skarbnik 
3. Bohdan Białoń – z-ca prezesa 
4. Małgorzata Mróz – członek 
5. Anna Ryba – członek 
6. Danuta Wantuch – członek 
7. Marcin Gryzik – członek 

Skład organu kontroli organizacji:
1. Joanna Jelonkiewicz – Borowska  - przewodniczący 
2. Ks. Wisław Bodzioch  - sekretarz 
3. Anna Wójcikiewicz – członek

 

Stowarzyszenie na Rzecz pomocy Rodzinie „Nadzieja” prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego. W 2015 roku Stowarzyszenie realizowało swoje cele statutowe poprzez prowadzenie:

 

1.  Warsztatu Terapii Zajęciowej  dla osób niepełnosprawnych - na  zajęcia terapeutyczne do placówki uczęszczało  25 osób  powyżej 18 roku życia. Uczestnicy brali udział 
w zajęciach plastycznych, haftu i szycia, ceramicznych, komputerowych, kulinarnych. Celem placówki było rozwijanie umiejętności, w tym wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, przy zastosowaniu różnych technik terapii zajęciowej, przygotowanie do życia w środowisku społecznym, rozwój umiejętności planowania i komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania o swoich sprawach oraz rozwój innych umiejętności niezbędnych w niezależnym życiu, a także poprawę kondycji psychicznej i fizycznej, rozwijanie psychofizycznych sprawności niezbędnych w pracy, rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających podjęcie pracy zarobkowej albo szkolenia zawodowego. W ramach działalności odpłatnej wykonane na zajęciach terapeutycznych wyroby były sprzedawane, a osiągnięte dochody zostały przeznaczone na wycieczki i imprezy integracyjne dla uczestników WTZ.


2. Dziennego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Gorlicach, 
ul. Michalusa 18 z Filią w Bobowej, ul. Węgierska 28 – od 01.01.2015 r. do 31.12.2015r. liczba uczestników przebywających w Ośrodku wynosiła 78 osób, którym wydano decyzje kierujące oraz  16 osób w formie klubowej. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest przede wszystkim pomoc osobom po przebytych kryzysach psychicznych w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych oraz postepowanie rehabilitacyjne zmierzające do osiągniecia przez uczestników poprawy funkcjonowania, jakości życia i powstrzymywania lub spowolnienia regresji. Cele te realizowane były przede wszystkim poprzez działania wspierająco – aktywizujące tj. 
- trening zaradności życiowej poprawiający funkcjonowanie w życiu codziennym, 
- trening umiejętności społecznych i interpersonalnych pozwalający nawiązać i utrzymać kontakty społeczne oraz kształtować umiejętności współpracy w grupie,
- trening umiejętności spędzania wolnego czasu rozwijający zainteresowania pozwalający na udział  w imprezach kulturalnych, rekreacyjnych, 
- terapię zajęciową np. zajęcia plastyczne, muzyczne, ruchowe, teatralne, kulinarne, ceramiczne, rękodzieła oraz obsługi komputera i internetu,
- poradnictwo psychologiczne dla uczestników i ich rodzin,
- grupę wsparcia dla rodzin,
- konsultacje psychiatryczne i zajęcia superrewizyjne na terenie ośrodka 
- psychoedukację i psychoterapię grupową,
- poradnictwo socjalne,  
- posiłek w ramach treningu kulinarnego,
- aktywizacją zawodową. 
Zadanie realizowane  jest w lokalach  użyczonych przez Starostwo Powiatowe w Gorlicach. W 2015 r. ośrodek opuściło 10 podopiecznych, z których cześć usamodzielniła się na tyle, by podjęć nowe role i zadania. 


3. Środowiskowej Świetlicy "Gniazdo" – w 2015 r . świetlica działała w 4 oddziałach na terenie gminy Biecz (Rożnowice, Sitnica, Bonarowa , Biecz), w których pomocą zostało objętych łącznie 170 wychowanków miedzy 6 a 16 rokiem życia,  w znacznej mierze pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, dotkniętych problemem bezrobocia, z trudnościami finansowymi, niepełnych, niewydolnych wychowawczo i niejednokrotnie dotkniętych problemem alkoholowym.  Swoje cele świetlica realizowała poprzez prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, dydaktycznych,  w tym pomoc w odrabiana zadań domowych, zajęcia wyrównawcze, rozwijających zainteresowania - zajęcia manualne, gry i zabawy dydaktyczne, organizowanie czasu wolnego, rozwijanie zainteresowań, współpracę 
w domami rodzinnymi wychowanków.  Zrealizowano również 5 programów profilaktycznych: „Znajdź rozwiązanie – Nie pij”, „Edukacja antyalkoholowa”, „Zapobieganie narkomanii”, „Znajdź rozwiązanie – nie pal”, Serwus-nie jestem nerwus” .
 
4. Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej „Gniazdo” odział w Grybowie - celem zadania było  stworzenie różnorodnych form pomocy rodzinie dysfunkcyjnej: z problemem alkoholowym, przemocowej, niewydolnej wychowawczo, pozostającej w kryzysie. Pomoc ta obejmowała  zarówno działania skierowane do dzieci w formie zajęć grupowych oraz indywidualnych, jak i do rodziny- w formie pracy z całą rodziną lub poszczególnymi jej członkami potrzebującymi wsparcia.

Prowadzenie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej „Gniazdo” miało na  celu:

zapewnienie opieki wychowawczej, pomoc  w nauce, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków, rozwój społeczny wychowanków, łagodzenie niedostatków wychowawczych, eliminowanie zaburzeń zachowań, bądź zmniejszanie zaburzeń i problemów wychowawczych, przeciwdziałanie patogennym wpływom środowisk rodzinnych,  propagowanie zdrowego stylu życia, współpraca ze środowiskiem, szczególnie szkolnym, stworzenie dla wszystkich dzieci miejsca, gdzie mogą czuć się bezpiecznie i mają dostęp do rzetelnej informacji, zwiększanie wrażliwości i empatii na potrzeby innych poprzez obcowanie i współdziałanie z osobami niepełnosprawnymi,  budowanie pozytywnego wizerunku własnej osoby.
Placówka zapewniała wychowankom w szczególności:

 pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych, osobistych, zajęcia korekcyjne, kompensacyjne, wyrównawcze, pomoc w nauce,  pomoc socjalną, organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań, umiejętność pracy w grupie, organizację zabaw i zajęć sportowych,  pracę z rodziną dziecka, współpracę z ośrodkiem pomocy społecznej, szkołami, sądem rodzinnym i innymi instytucjami. W 2015 r. wsparciem objęto 25 wychowanków.
 
5. Ośrodków Wsparcia dla Osób w podeszłym wieku w integracji z dziećmi/młodzieżą  w Gminie Biecz – Klub Samopomocy „Dialog”, w Gminie Lipinki – Klub Samopomocy „Radosny uśmiech” – zadaniem klubów było prowadzenie działań o charakterze samopomocowym z akcentem na integrację między osobami starszymi a dziećmi/młodzieżą oraz wymiana doświadczeń pomiędzy obu grupami. Zadania te realizowane były przez udział w zajęciach z rękodzieła, kulinarnych, komputerowych, plastyczno-technicznych, wycieczkach, spotkaniach integracyjnych.  Klub Samopomocy „Dialog” działał od 03.02.2015r. – 31.12.2015r. z przerwą w miesiącu sierpniu. Zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu w Bieczu i Strzeszynie (poniedziałek i czwartek), Libuszy i Sitnicy (wtorek i piątek), Głęboka i Grudna (środa). Klub Samopomocy „Radosny uśmiech” działał od 01.02.2015r. – 31.12.2015r, zajęcia odbywały się 3 dni w tygodniu w Pagorzynie (wtorek, środa, czwartek) i 2 dni w tygodniu w Bednarce (poniedziałek, piątek).

 

6. Klubu Integracji Społecznej – działania klubu polegały na indywidualnych spotkaniach  z doradcą zawodowym  w zakresie prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej. Łącznie w roku sprawozdawczym wsparciem objęto 12 osób bezrobotnych, tym 9 kobiet i 3 mężczyzn.  W grudniu 2015 r. w partnerstwie z Fundacją Małopolska Izba Samorządowa Stowarzyszenie wystąpiło z wnioskiem o dofinansowanie zadań KIS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 – Projekt „Możemy więcej” – aktywizacja zawodowa mieszkańców z powiatu gorlickiego i nowosądeckiego.

 

7. Zorganizowanie spotkania integracyjnego „Andrzejki” – w spotkaniu andrzejkowym uczestniczyło  100 osób niepełnosprawne z różnych środowisk Powiatu Gorlickiego. 
W programie spotkania były: wróżby, konkursy i dyskoteka. Dużym zainteresowaniem cieszyły się konkursy m.in. tańca towarzyskiego . Uczestnicy imprezy mieli możliwość dobrej zabawy w profesjonalnej dyskotece, nawiązania nowych znajomości oraz integracji. Dla wszystkich uczestników zabawy przygotowany był poczęstunek (ciepły posiłek, ciasta i napoje).

 

8. Zorganizowanie wycieczki do Krakowa  - w wycieczce uczestniczyło 30 osób niepełnosprawnych z Gminy Biecz. Udział w wycieczce pozwolił osobom niepełnosprawnym na czynny wypoczynek, poznanie walorów turystycznych i historycznych Krakowa, przyczynił się do integracji oraz wdrażania do samodzielności. 

 

 

Zdjęcia z VI edycji Konkursu Fotograficznego organizowanego przez ŚDS Dzienny Ośrodek Wsparcia w Gorlicach z Filią w Bobowej

Sprawozdanie merytoryczne

za 2015 r.

współpracujemy z :

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie "Nadzieja"

ul. Kazimierza Wielkiego 31

38-340 Biecz

 

 

 

stowarzyszenie_nadzieja@op.pl

 

 

 

           +48 693 365 801

Twój e-mail
Treść wiadomości
wyślij
wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Przycisk