Sprawozdanie merytoryczne

z działalności Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Rodzinie „Nadzieja”

za 2016 r.

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie „Nadzieja” 38-340 Biecz, ul. Kazimierza Wielkiego 31 nr KRS 0000029015 zostało założone w 1999 r. Status organizacji pożytku publicznego uzyskało 22.11.2004 r.

Skład Zarządu Stowarzyszenia:

 1. Iwona Czeluśniak – Lignar – prezes;
 2. Bohdan Białoń – z-ca prezesa;
 3. Janina Śliwa – skarbnik;
 4. Małgorzata Mróz – członek;
 5. Danuta Wantuch – członek;
 6. Halina Wąsowska – Schirmer – członek;
 7. Marcin Gryzik – członek.

 

Skład organu kontroli organizacji:

 1. Grażyna Rychlicka - Schirmer - przewodniczący
 2. Iwona Kosiba - sekretarz;
 3. Anna Wójcikiewicz – członek.

 

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie „Nadzieja” prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego. W 2016 roku Stowarzyszenie realizowało swoje cele statutowe poprzez prowadzenie:

 1. Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Biecz.

W 2016 r. do placówki uczęszczało 25 podopiecznych powyżej 18 roku życia posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i znacznym. Zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej realizowane były na zajęciach, które odbywały się od pn – pt w godz. od 8.00 – 15.00 w pięcioosobowych grupach w pracowniach: gospodarstwa domowego, plastycznej, ceramicznej, komputerowej, haftu i szycia zgodnie z tygodniowymi planami pracy poszczególnych pracowni i programami rehabilitacji. Uczestnicy realizowali indywidualne programy rehabilitacji opracowane przez Radę Programową. Programy zawierały zadania z zakresu rehabilitacji: zawodowej, społecznej, fizycznej, psychologicznej, logopedycznej i doradztwa zawodowego. Głównym celem placówki było rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, przy zastosowaniu różnych technik terapii zajęciowej, przygotowanie do życia w środowisku społecznym, rozwój umiejętności planowania i komunikowania, a także poprawę kondycji psychicznej i fizycznej. W ramach działalności odpłatnej wykonywane na zajęciach terapeutycznych wyroby były sprzedawane na kiermaszach, wystawach, a osiągnięte dochody zostały przeznaczone na wycieczki i imprezy integracyjne dla uczestników WTZ.

Dodatkowo w 2016 r. podopieczni WTZ uczestniczyli w imprezie integracyjnej pn. „Andrzejki” dla osób niepełnosprawnych z powiatu gorlickiego. W programie imprezy były: wróżby, konkursy i dyskoteka, nad całością oprawy muzycznej czuwał Didżej, który prowadził spotkanie i bawił zebranych. Uczestnicy imprezy mieli możliwość dobrej zabawy w profesjonalnej dyskotece, nawiązania nowych znajomości oraz wzajemną integrację.

 

 1. Dziennego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Gorlicach z filią w Bobowej.

W 2016 r. liczba uczestników przebywających w Ośrodku wynosiła 78 osób. Podstawowym zadaniem Ośrodka była przede wszystkim pomoc osobom po przebytych kryzysach psychicznych w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych oraz postepowanie rehabilitacyjne zmierzające do osiągniecia przez uczestników poprawy funkcjonowania, jakości życia i powstrzymywania lub spowolnienia regresji. Cele te realizowane były przede wszystkim poprzez działania wspierająco – aktywizujące tj.

 • trening zaradności życiowej poprawiający funkcjonowanie w życiu codziennym;
 • trening umiejętności społecznych i interpersonalnych pozwalający nawiązać i utrzymać kontakty społeczne oraz kształtować umiejętności współpracy w grupie;
 • trening umiejętności spędzania wolnego czasu rozwijający zainteresowania pozwalający na udział w imprezach kulturalnych i rekreacyjnych;
 • terapię zajęciową np. zajęcia plastyczne, muzyczne, ruchowe, teatralne, kulinarne, ceramiczne, rękodzieła oraz obsługi komputera i Internetu;
 • poradnictwo psychologiczne dla uczestników i ich rodzin;
 • konsultację psychiatryczne i zajęcia superrewizyjne na terenie ośrodka;
 • psychoedukację i psychoterapię grupową, aktywizacją zawodową;
 • posiłek w ramach treningu kulinarnego.
 1. Środowiskowej Świetlicy „GNIAZDO” Biecz.

W 2016 r. świetlica działała w 4 oddziałach na terenie gminy Biecz (Rożnowice, Sitnica, Binarowa , Biecz), w których pomocą zostało objętych łącznie 160 wychowanków miedzy 6, a 16 rokiem życia, w znacznej mierze pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, dotkniętych problemem bezrobocia, z trudnościami finansowymi, niepełnych, niewydolnych wychowawczo. Głównym celem Placówki była wszechstronna pomoc dla dzieci, młodzieży i ich rodzin, a także rozwijanie ich zainteresowań w ramach przeciwdziałania patologii. Swoje cele świetlica realizowała poprzez prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, dydaktycznych, w tym pomoc w odrabiana zadań domowych, zajęcia wyrównawcze, rozwijających zainteresowania - zajęcia manualne, gry i zabawy dydaktyczne, organizowanie czasu wolnego, rozwijanie zainteresowań, współpracę z domami rodzinnymi wychowanków. Dodatkowo wychowankowie mieli możliwość uczestniczyć w wycieczce o charakterze integracyjnym do Ciężkowic.

 

 1. Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej „Gniazdo” odział w Grybowie.

Celem placówki było stworzenie różnorodnych form pomocy rodzinie dysfunkcyjnej: z problemem alkoholowymi, niewydolnej wychowawczo, pozostającej w kryzysie. Pomoc ta obejmowała zarówno działania skierowane do dzieci w formie zajęć grupowych lub indywidualnych, jak i ich rodzin w formie pracy z całą rodziną bądź pracy z poszczególnymi jej członkami potrzebującymi wsparcia. Prowadzenie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej „Gniazdo” miało na celu: zapewnienie opieki wychowawczej, pomoc w nauce, rozwijanie zainteresowań, łagodzenie niedostatków wychowawczych, przeciwdziałanie patogennym wpływom środowisk rodzinnych, propagowanie zdrowego stylu życia, współpraca ze środowiskiem, szczególnie szkolnym, stworzenie dla wszystkich dzieci miejsca, gdzie mogą czuć się bezpiecznie. Placówka zapewniała wychowankom w szczególności: pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych, osobistych, zajęcia korekcyjne, kompensacyjne, wyrównawcze, pomoc w nauce, pomoc socjalną, organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań, umiejętność pracy w grupie, organizację zabaw i zajęć sportowych. W 2016 r. wsparciem objęto 25 wychowanków.

 

 1. Ośrodków Wsparcia dla Osób w podeszłym wieku w integracji z dziećmi/młodzieżą. W Gminie Biecz – Klub Samopomocy „Dialog” oraz w Gminie Lipinki – Klubu Samopomocy „Radosny uśmiech” – zakładane cele w/w Klubów polegały na nawiązaniu dialogu międzypokoleniowego poprzez łamanie stereotypów i integrację dwóch grup społecznych. Były to działania zmierzające do wymiany umiejętności miedzy pokoleniem osób dojrzałych, a dziećmi/młodzieżą służące nawiązaniu relacji i usamodzielnieniu obydwu grup. Cele te realizowane były przede wszystkim poprzez działania wymiany umiejętności takie jak:
 • warsztaty i zajęcia rękodzielnicze, (nabycie umiejętności w zakresie rękodzieła);
 • zajęcia kulinarne (nabycie umiejętności gotowania);
 • zajęcia relaksacyjno-sportowe ( ćwiczenia, spacery, gry);
 • plastyczne ( rysowanie, ozdabianie, nauka techniki decupage);
 • zajęcia rozwijające pasje i zainteresowania (literatura Internet, projekcje filmów);
 • udział w imprezach kulturalnych, wyjazdach rekreacyjnych oraz spotkaniach towarzyskich.

Uczestnicy podczas spotkań mieli możliwość zapoznania się z tradycją, obrzędami, zabytkami dzięki wspólnym poszukiwaniom informacji w intrenecie, książkach, rozmów i wspomnień starszych uczestników.

 

 1. Klubu Integracji Społecznej.

W 2016 r. nie otrzymał publicznego wsparcia finansowego na realizację zadania. Działania realizowane były wolontarystycznie, polegały na indywidualnych spotkaniach z doradcą zawodowym w zakresie prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej. Łącznie w roku sprawozdawczym wsparciem objęto 10 osób bezrobotnych z powiatu gorlickiego, z których w trakcie roku 4 kobiety podjęły zatrudnienie.

 

 1. Środowiskowego Domu Samopomocy w Bieczu z filią w Gorlicach.

ŚDS działa od 16 grudnia 2016r. jego celem jest integracja społeczna, zapobiegniecie utraty więzi w środowisku lokalnym, jak również organizowanie wsparcia oraz innych świadczeń dla osób upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym oraz osób z lekkim upośledzeniem umysłowym, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne (sprzężenie z niepełnosprawnością fizyczną – osoby na wózkach), a także wskazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Cele te realizowane były przede wszystkim poprzez działania ustalone odpowiednio do potrzeb i możliwości każdego uczestnika. W zakres działań Ośrodka wchodził:

 • trening zaradności życiowej, poprawiający funkcjonowanie w codziennym życiu;
 • trening umiejętności społecznych oraz interpersonalnych;
 • trening umiejętności spędzania czasu wolnego, rozwijanie zainteresowań;
 • trening poprawy funkcji poznawczych i integracji sensorycznej;
 • terapia zajęciowa (zajęcia plastyczno – artystyczne, zajęcia komputerowe);
 • rehabilitacja ruchowa i rekreacja;
 • i inne (psychorysunek, muzykoterapia, choreoterapia).

Uczestnikom udzielane było ponadto poradnictwo psychologiczne i socjalne oraz pomoc w formie ciepłego posiłku przygotowanego w ramach treningu kulinarnego.

 

Informacja o aktualnej liczbie członków Stowarzyszenia

 

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie „Nadzieja” w Bieczu w 2016 r. liczyło
42 członków w tym 7 mężczyzn.

 

 

 

Zdjęcia z VI edycji Konkursu Fotograficznego organizowanego przez ŚDS Dzienny Ośrodek Wsparcia w Gorlicach z Filią w Bobowej

Sprawozdanie merytoryczne

za 2016 r.

współpracujemy z :

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie "Nadzieja"

ul. Kazimierza Wielkiego 31

38-340 Biecz

 

 

 

stowarzyszenie_nadzieja@op.pl

 

 

 

           +48 693 365 801

Twój e-mail
Treść wiadomości
wyślij
wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Przycisk