Zdjęcia z VI edycji Konkursu Fotograficznego organizowanego przez ŚDS Dzienny Ośrodek Wsparcia w Gorlicach z Filią w Bobowej

Statut :

współpracujemy z :

 

Statut

Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Rodzinie „Nadzieja”

 

 

/Przyjęty na podstawie Ustawy o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r./ Dz. U. Nr 20, poz 104 z późn. zm. oraz Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

z dnia 24 kwietnia 2003r.z późn. zm. i Uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 1/99 z dnia 22 czerwca 1999r., z późniejszymi zmianami: 01.09.2000, 17.04.2002, 04.04.2003, 05.07.2004, 10.01.2006, 13.06.2008, 21.03.2011/.

 

 

 

Rozdział I

Nazwa, teren działania i siedziba stowarzyszenia.

 

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie Nadzieja i posiada osobowość prawną.

§2

Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska

§3

Siedzibą Stowarzyszenia jest Biecz.

§4

Patronem Stowarzyszenia jest  św. Królowa Jadwiga.

 

Rozdział II

Cele i formy działania Stowarzyszenia

 

§5

Celem Stowarzyszenia jest rozwijanie, popularyzowanie i prowadzenie praktycznej działalności z dbałością o to, by działania te służyły ludziom pomocą w życiu i w zachowaniu zdrowia.

Stowarzyszenie realizuje cele poprzez prowadzenie działalności nieodpłatnej i odpłatnej.
W zakres działalności:

1. nieodpłatnej wchodzą zadania:

a) współpraca ze stowarzyszeniami, jednostkami oświatowymi, zdrowotnymi, instytucjami życia publicznego oraz fizycznymi;
b) działalność w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, rodzinom dysfunkcyjnym, ofiarom przemocy, ofiarom przestępstw, ofiarom wypadków komunikacyjnych, ich rodzinom, potrzebującym wsparcia oraz wyrównania szans tych rodzin i osób;
c) działalność charytatywna;
d) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, psychicznie chorych, w tym rehabilitacyjna;
e) działania w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, w tym poprzez tworzenie funduszu stypendialnego, działalność szkoleniową, doradczą, profilaktyczną, opiekuńczo – wychowawczą, terapeutyczną oraz informacyjną, edukacyjną kierowaną do grup zawodowo i społecznie zajmującymi się problemami rodzinnymi, wychowawczymi i pomocowymi;
f) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
g) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
h) działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
i) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
j) upowszechnienie i ochrona kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
k) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
l) promocja i organizacja wolontariatu;
ł) współpraca z władzami państwowymi i samorządowymi oraz instytucjami realizującymi pokrewne zadania;
m) utrzymywanie kontaktów z innymi towarzystwami o podobnym działaniu za granicą.
2. odpłatnej, w przypadku posiadania niewystarczającej ilości środków statutowych przeznaczonych na pokrycie kosztów działań wchodzą zadania wyszczególnione w pkt 1: „b”, „d”, „e”, „g”, „h”.
§6

Stowarzyszenie może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne.

§7

W przypadku utworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej, zarząd stowarzyszenia powołuje dyrektora.

§8

Na wniosek dyrektora zarząd stowarzyszenia może wyrazić zgodę na odrębność prawną.

§9

Odrębna jednostka organizacyjna corocznie przedkłada plan finansowy i merytoryczny oraz sprawozdanie z działań.

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

 

§10

Osoby należące do Stowarzyszenia mogą mieć statut członka:

Zwyczajnego
Nadzwyczajnego
Wspierającego
Honorowego.
§ 11

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba mająca obywatelstwo polskie, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw obywatelskich.

§12

Członkiem nadzwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba wprowadzona przez dwóch członków zwyczajnych o co najmniej rocznym stażu członkowskim, również jeżeli jest obywatelem innego państwa.

§13

Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może być osoba prawna lub fizyczna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje poparcie dla Stowarzyszenia.

§14

Członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze do wszelkich władz Stowarzyszenia.

§15

Członek Stowarzyszenia ma prawo do udziału we wszystkich formach statutowej działalności Stowarzyszenia.

§16

Członek nadzwyczajny posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego
z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

§17

Członek zwyczajny i nadzwyczajny jest zobowiązany do:

Przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
Aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
Przestrzegania zasad etyki zawodowej.
Regularnego opłacania składek członkowskich.
§18

Przyjmowanie członków zwyczajnych, nadzwyczajnych, wspierających oraz nadawanie tytułu członka honorowego należy do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia.

§19

Członkostwo Stowarzyszenia ustaje w wyniku:

Dobrowolnego wystąpienia członka zgłoszonego na piśmie do Zarządu Głównego.
Skreślenia przez Zarząd w wypadku naruszenia przez członka statutu Stowarzyszenia, pogwałcenia zasad etyki zawodowej lub zalegania z opłatą składek przez okres co najmniej jednego roku.
§20

Zabrania się:

Udzielenie pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia
w stosunku do jego członków, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej i pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej ”osobami bliskimi”.
Przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków Zarządu i  Komisji Rewizyjnej lub pracowników oraz ich bliskich, na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
Wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków Zarządu
i Komisji Rewizyjnej lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.”


Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia.

 

§21

Władzami Stowarzyszenia są:

Walne Zgromadzenie Członków.
Zarząd Stowarzyszenia.
Komisja Rewizyjna.
§22

Kadencja Zarządu  i Komisji Rewizyjnej trwa dwa lata, a ich wybór odbywa się
w głosowaniu tajnym.

§23

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków, które odbywa się raz do roku, a o jego terminie członkowie informowani są pisemnie z czternastodniowym wyprzedzeniem.

§24

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

Uchwalanie zmian statutu,
Wybór w tajnym głosowaniu siedmiu członków Zarządu Głównego oraz trzyosobowej Komisji Rewizyjnej.
Uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia.
Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego i Komisji
Rozpatrywanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego.
Zatwierdzenie regulaminów Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej.
Ustalanie wysokości składek członkowskich.
Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu się Stowarzyszenia i rozdysponowaniu jego majątku.
§25

Walne zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§26

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd Główny z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej bądź 3/5 członków Stowarzyszenia.
Wniosek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia lub jej członków musi być złożony na piśmie wraz z proponowanym porządkiem obrad na ręce Przewodniczącego Zarządu.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia
w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane tylko dla podjęcia decyzji
w sprawach, które zostały podane w porządku obrad.
§27

W Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia udział biorą:

z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
z głosem doradczym – członkowie nadzwyczajni, honorowi i członkowie wspierający,
§28

Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 50% członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
W przypadku nie odbycia Walnego Zgromadzenia z powodu braku wymaganej ilości członków, Walne Zgromadzenie może się odbyć w drugim terminie, jednak nie wcześniej niż 45 minut po terminie pierwszym. Zgromadzenie takie jest prawomocne bez względu na liczbę biorących w nim udział członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
§29

Jeżeli szczegółowe postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały Władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

§30

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywa się jawnie.
Głosowanie może być tajne po przyjęciu przez Walne Zgromadzenie wniosku o uchylenie jawności głosowania.
Uchwały Walnego Zgromadzenia podpisuje osoba prowadząca posiedzenie i protokolant.
§31

Władze Stowarzyszenia mogą przyjąć nowych członków w miejsce ustępujących w czasie trwania kadencji, jednak nie więcej niż 1/3 składu wybranego uprzednio, do czasu najbliższego Walnego Zgromadzenia.

 

Rozdział V

Zarząd Stowarzyszenia

 

§32

Zarząd jest organem kierującym działalnością Stowarzyszenia pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami.

§33

Do kompetencji Zarządu  Stowarzyszenia należy:

Wybór w głosowaniu tajnym prezesa, zastępcy prezesa, sekretarza i skarbnika Zarządu Głównego.
Prowadzenie bieżącej działalności Stowarzyszenia.
Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
Realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia.
Przygotowywanie planów i sprawozdań Stowarzyszenia.
Zaciąganie zobowiązań w ramach zatwierdzonego planu finansowego i sporządzanie sprawozdań finansowych.
Zwoływanie Walnych Zgromadzeń Stowarzyszenia.
Przyjmowanie nowych członków, skreślanie z listy członków.
Ustalanie zasad korzystania z firmowego znaku graficznego Stowarzyszenia.
Wykonywanie innych czynności nie zastrzeżonych do kompetencji innych Władz Stowarzyszenia.
§34

Zarząd Stowarzyszenia składa się z 7-miu członków, w tym Prezesa, Zastępcy Prezesa, Sekretarza oraz Skarbnika.
Zarząd Stowarzyszenia zbiera się na swoim pierwszym zebraniu w celu wyboru składu Zarządu.
Przewodniczącym Zarządu Stowarzyszenia jest prezes a zastępcą przewodniczącego jest zastępca prezesa.
Członkami Zarządu Stowarzyszenia nie mogą być osoby skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo
skarbowe”.

§35

Posiedzenia Zarządu zwoływane są minimum raz na kwartał.
Termin, miejsce i porządek obrad ustala Przewodniczący Zarządu lub Zastępca Przewodniczącego Zarządu, zawiadamiając uprzednio Zarząd.
Posiedzenia Zarządu są protokołowane.


Rozdział VI

Komisja rewizyjna

 

§36

Komisja Rewizyjna jest organem stałego nadzoru i kontroli działalności Stowarzyszenia we wszystkich dziedzinach jego statutowej działalności. W zakresie prowadzenia nadzoru
i kontroli  Komisja nie podlega Zarządowi Stowarzyszenia.”.

§37

Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób, które wybierają ze swego grona przewodniczącego.

§38

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia,
ocena działalności statutowej oraz finansowej i występowanie z wnioskami do Zarządu,
żądanie od Zarządu wyjaśnień, określanie terminu i sposobu usunięcia nieprawidłowości,
występowanie z wnioskiem podczas Walnego Zgromadzenia o udzielenie Zarządowi absolutorium,
składanie wniosków o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§39

Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym z Przewodniczącego.
Komisja Rewizyjna zbiera się na swoim pierwszym zebraniu zwoływanym przez jego Przewodniczącego wybierając ze swego składu Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.
§40

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządami Stowarzyszenia ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
Członkowie Komisji Rewizyjnej z tytułu pełnienia swoje funkcji mogą otrzymywać zwrot uzasadniony kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statycznego za rok poprzedni.
Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.”
 

Rozdział VII

Majątek i fundusze Stowarzyszenia.

 

§41

Majątek Stowarzyszenia stanowi:

wpisowe,
składki członkowskie,
spadki, zapisy, darowizny,
dochody własne,
otrzymane dotacje,
inne źródła,
§42

Stowarzyszenie odpowiada za swoje zobowiązania swoim majątkiem.
Dla ważności oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia w zakresie praw
i obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu. Przynajmniej jedną z osób współdziałających musi być Prezes lub Zastępca Prezesa Zarządu i Skarbnik.
 

Rozdział VIII

Przepisy końcowe

 

§43

Zmiana Statutu i likwidacja Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, podjętej większością co najmniej 2/3 głosów w obecności nie mniej niż połowy członków uprawnionych do głosowania.
W razie podjęcia uchwały o likwidacji Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie:
powołuje likwidatora,
określa cele na jakie zostanie przeznaczony majątek Stowarzyszenia,
ustala termin postępowania likwidacyjnego.
§44

Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje z chwilą wykreślenia z rejestru.

 

 

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie "Nadzieja"

ul. Kazimierza Wielkiego 31

38-340 Biecz

 

 

 

stowarzyszenie_nadzieja@op.pl

 

 

 

           +48 693 365 801

Twój e-mail
Treść wiadomości
wyślij
wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Przycisk