Skip to content

O nas

Misja

Celem Stowarzyszenia jest rozwijanie, popularyzowanie i prowadzenie praktycznej działalności z dbałością o to, by działania te służyły ludziom pomocą w życiu i w zachowaniu zdrowia.

Stowarzyszenie prowadzi szeroko pojętą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, psychicznie chorych, realizując zadania w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, działalności profilaktycznej, opiekuńczo – wychowawczej, terapeutycznej.

ręce

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie „Nadzieja” w Bieczu zostało utworzone 12 sierpnia 1999 roku. Status Organizacji Pożytku Publicznego posiada od dnia 22 listopada 2004 roku. Początkowo Stowarzyszenie swoją działalnością statutową obejmowało powiat gorlicki. Obecnie na podstawie porozumień obejmuje wsparciem również osoby z tereny powiatu nowosądeckiego i tarnowskiego.

Od października 2003 r. Stowarzyszenie prowadzi Dzienny Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Gorlicach, a od grudnia 2004 r. również Filię Dziennego Ośrodka Wsparcia w Bobowej. Łącznie z terapii w obu placówkach DOW korzysta 65 osób, którzy objęci są programem wspierająco-aktywizującym służącym wyposażeniu chorego z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną w umiejętności fizyczne, intelektualne i emocjonalne potrzebne do życia, uczenia się i pracy w społeczności.

Kolejnym działaniem realizowanym przez Stowarzyszenie jest prowadzenie od grudnia 2006 r. Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bieczu dla 25 podopiecznych niepełnosprawnych intelektualnie. Placówka stwarza osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do podjęcia pracy, możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Należy również wspomnieć o działalności Integracyjnego Klubu Sportowego „Królewski Biecz”, który działał przy Stowarzyszeniu w latach 2008-2011.

W listopadzie 2011 r. przy Stowarzyszeniu został utworzony Klub Integracji Społecznej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, jako efekt realizowanego w latach 2010-2011 projektu “Możemy więcej II.” Program reintegracji społecznej i zawodowej w powiatach: dąbrowskim, gorlickim i tarnowskim.

cztery osoby
mężczyzna i kobieta siedzą na ławce

Od kwietnia 2013 r. Stowarzyszenie poszerzyło swoje działania o prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych w Integracji z Młodzieżą – Klub Samopomocy „Dialog” początkowo w czterech , a od lutego 2014 r. w sześciu miejscowościach na terenie Gminy Biecz oraz Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych w Integracji z Młodzieżą – Klub Samopomocy „Radosny Uśmiech” w dwóch miejscowościach w Gminie Lipinki (od maja 2013 r.). Celem ośrodków jest prowadzenie działań o charakterze samopomocowym w oparciu o międzypokoleniowy dialog w obszarze wymiany wiedzy, umiejętności i wartości, a także łamanie stereotypów na temat osób starszych – narzekających, biednych, schorowanych oraz młodych – aroganckich, niewychowanych, niedouczonych. Na zajęcia integracji międzypokoleniowej uczęszcza łącznie w Gminie Biecz i Gminie Lipinki 160 osób (80 starszych i 80 dzieci/młodzieży).

Od 16 grudnia 2016 r. funkcjonuje Środowiskowy Domy Samopomocy. Siedziba domu mieści się w Bieczu przy ulicy Parkowej 1, oraz w filii w Gorlicach przy ulicy Wyszyńskiego 18. Środowiskowy Dom Samopomocy jest ośrodkiem przeznaczonym dla mieszkańców Gminy Biecz i Miasta Gorlice i jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 16.00. Dom jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób z upośledzeniem umysłowym oraz z zaburzeniami czynności psychicznych. W zajęciach uczestniczy obecnie 30 osób.

Na prowadzenie ww. zadań Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie “Nadzieja” pozyskuje środki z budżetu państwa, z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, ze środków państwowych funduszy celowych oraz ze środków europejskich. W 2015 r. łączna kwota dotacji na prowadzenie zadań Stowarzyszenia wynosiła 1.424.533,50 zł. Dodatkowo na prowadzenie działalności Stowarzyszenie przeznacza środki własne pochodzące z działalności odpłatnej pożytku publicznego, ze składek członkowskich, z darowizn, z wpłat 1% odpisu podatku.

ojciec idzie z dzieckiem
kropla wody

Placówki terapeutyczne

+300 osób skorzystało z naszych placówek

symbol budynku

Kluby seniora

+100 seniorów odwiedziło nasze placówki.

symbol edukacji

Dzieci i młodzież

+300 dzieci uczestniczyło w naszych projektach.

Statut

Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Rodzinie „Nadzieja”

Władze Stowarzyszenia

Sprawozdania merytoryczne i finansowe, informacje o realizacji zadań publicznych

Skip to content