Skip to content

Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie “Nadzieja” w Bieczu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.nadziejabiecz.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie “Nadzieja” w Bieczu,
ul. Kazimierza Wielkiego 31,
38-340 Biecz

e-mail: stowarzyszenie_nadzieja@op.pl
telefon: +48 693 365 8012

Data publikacji strony internetowej: 17-01.2022.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 24-01-2022

Strona internetowa Stowarzyszenia jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Dostępność cyfrowa

Strona posiada następujące ułatwienia:

 • możliwości powiększania i pomniejszania wielkości liter na stronie
 • możliwości przełączania na kontrast negatywowy,
 • możliwości wyświetlania strony w odcieniach szarości,
 • zastosowano pogrubienie najważniejszych i kluczowy słów w tekście,
 • zastosowano nagłówki tekstu,
 • teksty są wyświetlane z wykorzystaniem czcionki w kolorze czarnym na białym tle,
 • ograniczono stosowanie pisania kursywą
 • publikowane zdjęcia posiadają opisy alternatywne,
 • wszystkie linki w serwisie prezentowane są w ten sam sposób (inny kolor niż tekst)
 • ograniczono stosowanie tabel
 • ograniczono stosowanie animacji
 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiszowych przeglądarki.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Prezes Stowarzyszenia i pracowników Stowarzyszenia.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich .

Dostępność architektoniczna

 • Do budynku prowadzi jedno wejście od ulicy Kazimierza Wielkiego. Do wejścia prowadzą schody. Przy schodach do wejścia znajduje się podjazd dla wózków.
 • Pomieszczenie siedziby Stowarzyszenia znajduje się po prawej stronie od wejścia, nie jest dostępne dla osób na wózkach, można skorzystać z przestrzeni w holu budynku wyposażonej w stolik i krzesła.
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze, w pomieszczeniach Zespołu Obsługi Jednostek w Bieczu.
 • Przed budynkiem brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
Skip to content