„Możemy Więcej 3″

„Możemy Więcej 3″ Aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców z powiatów: gorlickiego, nowosądeckiego i tarnowskiego.

Projekt „Możemy Więcej 3″ Aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców z powiatów; gorlickiego, nowosądeckiego i tarnowskiego realizowany był od marca 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. Liderem projektu była Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie.

Celem projektu było zwiększenie poziomu aktywności zawodowej i społecznej mieszkańców z powiatu gorlickiego, nowosądeckiego i tarnowskiego. Realizacja projektu przebiegała dwiema ścieżkami. Pierwsza obejmowała wsparcie dla 60 osób mieszkających na terenie powiatów objętych działaniem projektu, niepracujących zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach tej ścieżki 60 uczestników otrzymało wsparcie w postaci opracowania diagnozy osobowościowej i indywidualnego planu działania w zakresie rozwoju zawodowego. Wszystkie osoby ukończyły kurs komputerowy ECDL Start oraz kursy zawodowe przygotowujące do podjęcia zatrudnienia. Następnie uczestnicy projektu odbyli 6-miesięczne staże zawodowe, a w efekcie 24 osoby zostały zatrudnione na otwartym rynku pracy.

Druga ścieżka dotyczyła opracowania długoterminowej strategii funkcjonowania Klubu Integracji Społecznej, który powstał w grudniu 2011 r. w rezultacie poprzedniego projektu „Możemy Więcej 2” realizowanego w latach 2010-2011.