Świetlice socjoterapeutyczne Gniazdo

Działalność Środowiskowej Świetlicy „Gniazdo” jest niewątpliwie jednym z największych osiągnięć Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Rodzinie „Nadzieja” w Bieczu, ponieważ Świetlica istnieje od momentu jego powstania.

Obecnie Środowiskowa Świetlica „Gniazdo” posiada cztery oddziały w Gminie Biecz: w Bieczu, w Binarowej, w Rożnowicach, w Sitnicy. Z jej oferty korzysta 160 wychowanków w wieku 6 – 16 lat.

Celem działalności Środowiskowej Świetlicy „Gniazdo” jest przede wszystkim zapewnienie dzieciom i młodzieży opieki po zajęciach lekcyjnych i w czasie wolnym od zajęć szkolnych w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu i odrabiania prac domowych. Spędzanie czasu w Środowiskowej Świetlicy „Gniazdo” sprzyja powszechnemu rozwojowi jej wychowanków.

Zajęcia świetlicowe wzbogacają wiadomości, rozwijają umiejętności i wychowują. Istotną rolę odgrywa zatem dobór odpowiednich treści zajęć i metod ich prowadzenia, dotyczących najbliższego otoczenia dzieci i młodzieży – rodziny, szkoły, kolegów, obejmują wiadomości o miejscu zamieszkania, ojczyźnie, miejscu Polski w Europie, świecie oraz profilaktykę zdrowotną, a także antyalkoholową i antynarkotykową. Uwzględniamy także tematykę nawiązującą do dni uroczystych i świątecznych oraz o zmianach zachodzących w przyrodzie w ciągu roku, o ochronie środowiska naturalnego, o złych skutkach nałogów, o higienie życia codziennego i higienie umysłowej.

Zabawa, obok nauki, jest podstawową formą aktywności uczniów, dlatego uczestnicy zajęć w Środowiskowej Świetlicy „Gniazdo” mają czas na dowolną zabawę zgodnie ze swoimi upodobaniami, które wychowawcy starają się kształtować, rozmawiając z nimi o ciekawych sposobach spędzania czasu, proponując różnorodne gry i zabawy. Zajęcia w Środowiskowej Świetlicy „Gniazdo” umożliwiają poznawanie i rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży, kształtują umiejętność współżycia i współdziałania w grupie, przeciwdziałają patologiom społecznym, w tym alkoholizmowi.

W Środowiskowej Świetlicy „Gniazdo” są prowadzone następujące zajęcia:

  • ​rozwijające umiejętności manualne(zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie farbami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie, sklejanie i inne),
  • wzbogacające posiadane wiadomości (czytanie książek, oglądanie programów i filmów edukacyjnych, rozmowy i pogadanki z uczniami, gry dydaktyczne i edukacyjne),
  • kształtujące umiejętności wypowiadania się na zadany i dowolny temat (rozmowy z wychowankami, pogadanki, zabawy typu – „dokończ zdanie”, „nazwa na daną literę” i inne),
  • kształtujące umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy(konkursy, quizy, rozwiązywanie i układanie krzyżówek, zagadek, gry dydaktyczne, układanki, zabawy tematyczne, odrabianie prac domowych),
  • kulinarne, podczas których dzieci zdobywają umiejętności w zakresie przygotowywania posiłków, zdrowego odżywiania oraz higieny,
  • zwiększające sprawność fizyczną(gry i zabawy zręcznościowe),
  • komputerowe, rozwijające percepcję wzrokową, a także spostrzegawczość.

Szczególną uwagę zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbamy o wdrażanie wychowanków do przestrzegania przyjętych zasad, wyrabianie umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb, przekonań i uczuć oraz dostrzegania ich u innych (kształtowanie postawy asertywnej). Staramy się uczyć oceniania siebie i postaw rówieśników, zachowania się w sytuacjach trudnych (np. doznanie przykrości, przegrana), planowania pracy indywidualnej i grupowej, ponoszenia odpowiedzialności za wykonywanie zadań.