Zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym ze środków PRFON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego.

Projekt był realizowany w okresie od 23 lipca 2012 r. do 31 października 2012 r. na terenie powiatu gorlickiego i nowosądeckiego.

Celem realizacji zadania było organizowanie wsparcia, integracji oraz innych świadczeń dla osób, które z powodu niepełnosprawności mają poważne problemy w funkcjonowaniu w życiu codziennym. Były to działania zmierzające do poprawy społecznego funkcjonowania
i lepszej komunikacji, służące usamodzielnianiu osób oraz integracji z innymi osobami niepełnosprawnymi jak też zdrowymi.

Cele te realizowane były przede wszystkim poprzez następujące działania:

 • zajęcia edukacyjne „Podróże kulinarne” po Pogórzu i Sądecczyźnie – zapoznanie z grupami etnicznymi regionu, kulturą, przygotowanie potraw regionalnych;
 • integracyjny wyjazd do Wysowej połączony z warsztatami muzycznymi;
 • wyjazd uczestników ze Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Gniazdo ze Starego Sącza do Skansenu Pogórzańskiego w Szymbarku w powiecie gorlickim;
 • wyjazd uczestników Dziennego Ośrodka Wsparcia do Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu w powiecie nowosądeckim;
 • zajęcia z rękodzieła – szycie regionalnych pogórzańskich strojów ludowych;
 • przygotowanie, nagranie oraz wydanie płyty z ludową muzyką z Pogórza i Sądecczyzny pt. „Nie zaginie ludowe śpiewanie”;
 • piknik integracyjny dla osób niepełnosprawnych.

Działaniami objęto niepełnosprawne osoby dorosłe w tym po przebytych kryzysach psychicznych i upośledzone umysłowo z terenu powiatu gorlickiego i nowosądeckiego w liczbie 40 uczestników Dziennego Ośrodka Wsparcia w Gorlicach z filią w Bobowej i 20 uczestników ze Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych GNIAZDO ze Starego Sącza.

W toku realizacji zadania osiągnięto następujące rezultaty:

 • podniesienie umiejętności społecznych osób niepełnosprawnych,
 • zwiększenie ich poczucia własnej wartości,
 • zmniejszenie poczucia izolacji w środowisku,
 • przywrócenie umiejętności samodzielnego życia, spowolnienie tempa choroby,
 • zwiększenie więzi w środowisku lokalnym,
 • szeroko rozumiana integracja skupiająca osoby niepełnosprawne,
 • podniesienie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych poprzez kultywowanie ludowych tradycji,
 • poprawa więzi międzyludzkich poprzez nawiązanie do zanikających dawnych obyczajów ludowych.

Prowadzone działania w trakcie realizacji projektu skutkowały dodatkowymi formami wsparcia dla osób niepełnosprawnych żyjących w poczuciu zamknięcia i izolacji, wpływały pozytywnie na poczucie wartości oraz poprawę samooceny. Całe zadanie publiczne przyczyniło się do rehabilitacji osób niepełnosprawnych, przeciwdziałaniu ich wykluczeniu społecznemu oraz niwelowaniu negatywnych postaw i przesądów w stosunku do osób niepełnosprawnych, które powodują ograniczenie ich uczestnictwa w życiu społecznym, aktywności i pełnieniu różnych ról.

Rzeczowym produktem prowadzonego zadnia jest nagrana płyta
z ludową muzyką z Pogórza i Sądecczyzny pt. „Nie zaginie ludowe śpiewanie” oraz uszyte regionalne stroje ludowe – pogórzańskie.