Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

Od kwietnia 2021 roku Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Rodzinie „Nadzieja” z Biecza realizuje – na podstawie umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu 1/2020 pod nazwą „Pokonamy bariery” o zlecenie realizacji zadań na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – projekt „Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”

Całość projektu opiewa na kwotę 386640,00 zł i jest dofinansowany w 95 % ze środków PFRON – 367308,00 zł, 5 % – 19332,00 zł to wkład własny Stowarzyszenia Na Rzecz Pomocy Rodzinie „Nadzieja”.

Zajęcia odbywają się do końca marca 2022 roku.

Projekt obejmuje wsparcie terapeutyczne 27 dzieci i młodzieży do lat 18-stu i dorosłych po 18-tym roku życia kontynuujących edukację szkolną z orzeczoną niepełnosprawnością lub stopniem niepełnosprawności – w zakresie:

• Fizjoterapii

• Hipoterapii

• Terapii zajęciowej

• Logopedii

• Oligofrenopedagogiki

• Psychologii

Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej